نمونه سوالات مرحله اول و دوم آزمون پیشرفت تحصیلی مدارس استعدادهای درخشان

نمونه سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی مدارس استعدادهای درخشان را از اینجا دانلود کنید

 

هفتم:

۱۳۹۲-۹۳-هفتم-مرحله اول

۱۳۹۳-۹۴-هفتم-مرحله اول

۱۳۹۴-۹۵-هفتم-مرحله اول

 

۱۳۹۳-۹۴-هفتم-مرحله دوم (با سپاس از سایت دبیرستان استعدادهای درخشان شهید صدوقی یزد-دوره اول)

۱۳۹۴-۹۵-هفتم-مرحله دوم (با سپاس از سایت دبیرستان استعدادهای درخشان شهید صدوقی یزد-دوره اول)

۱۳۹۵-۹۶-هفتم-مرحله دوم + کلید -(با سپاس از سایت دبیرستان استعدادهای درخشان شهید صدوقی یزد-دوره اول)

 

 

 

هشتم:

۱۳۹۳-۹۴-هشتم-مرحله اول

۱۳۹۴-۹۵-هشتم-مرحله اول

 

۱۳۹۳-۹۴-هشتم-مرحله دوم (با سپاس از سایت دبیرستان استعدادهای درخشان شهید صدوقی یزد-دوره اول)

۱۳۹۴-۹۵-هشتم-مرحله دوم (با سپاس از سایت دبیرستان استعدادهای درخشان شهید صدوقی یزد-دوره اول)

۱۳۹۵-۹۶-هشتم-مرحله دوم+کلید (با سپاس از سایت دبیرستان استعدادهای درخشان شهید صدوقی یزد-دوره اول)

 

 

نهم:

۱۳۹۴-۹۵-نهم-مرحله اول

 

۱۳۹۴-۹۵-نهم-مرحله دوم (با سپاس از سایت دبیرستان استعدادهای درخشان شهید صدوقی یزد-دوره اول)

۱۳۹۵-۹۶-نهم-مرحله دوم+کلید (با سپاس از سایت دبیرستان استعدادهای درخشان شهید صدوقی یزد-دوره اول)

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید