نمونه سوالات آزمون سوره لقمان

آزمون ترجمه سوره لقمان -سال ۹۲-۱۳۹۱ آزمون تفسیر سوره لقمان – سال ۹۲-۱۳۹۱   آزمون ترجمه سوره لقمان -سال ۹۳-۱۳۹۲ آزمون تفسیر سوره لقمان – سال ۹۳-۱۳۹۲   آزمون ترجمه و تفسیر سوره لقمان -سال ۹۴-۱۳۹۳ آزمون ترجمه و تفسیر سوره لقمان – باجواب – سال ۹۵-۱۳۹۴    

نمونه سوالات آزمون سوره حجرات و همزه

آزمون ترجمه سوره حجرات و همزه -سال ۹۲-۱۳۹۱ آزمون تفسیرسوره حجرات و همزه -سال ۹۲-۱۳۹۱   آزمون ترجمه سوره حجرات و همزه -سال ۹۳-۱۳۹۲ آزمون تفسیرسوره حجرات و همزه -سال ۹۳-۱۳۹۲   آزمون ترجمه و تفسیر سوره حجرات و همزه -سال ۹۴-۱۳۹۳ آزمون ترجمه و تفسیر سورهحجرات- باجواب – سال ۹۵-۱۳۹۴