آزمون طرح اعتماد۱ و خودارزیابی۱ از دوفصل اول ریاضی هشتم

دانش آموزان عزیز پایه هشتم،از لینک های زیر دو آزمون ریاضی طرح اعتماد ۱ و خودارزیابی ۱ دانلود کنید. آزمون طرح اعتماد۱ از دو فصل اول پایه هشتم آزمون خودارزیابی ۱ از دو فصل اول پایه هشتم