ثبت نام آزمونهای پیشرفت تحصیلی و آیه های تمدن سال تحصیلی ۹۵-۹۴

موضوع : ثبت نام آزمونهای پیشرفت تحصیلی و گروه ب آیه های تمدن (سال تحصیلی ۹۵-۹۴) با سلام و تحیات ثبت نام آزمونهای پیشرفت تحصیلی و گروه ب آیه های تمدن در سال تحصیلی جدید(۹۵-۹۴) از پایه ۳ ابتدائی تا ۴ دبیرستان طبق شرایط ذیل برگزار خواهد شد . اگر جدولها به هم ریخته است […]