نرخ سرویس مدارس (سال تحصیلی ۹۳-۹۴ )

در صورت نیاز به سرویس حتماً مدرسه را مطلع فرمائید. شماره تماس  ۳۳۳۴۴۰۰  – ۳۳۳۳۱۰۱ جهت مشاهده نرخ مصوب ۹۳-۹۴ کارگروه ماده ۱۸ سرویس مدارس به ادامه مطلب مراجعه کنید