برنامه امتحانات شفاهی- عملی نوبت دوم سال تحصیلی ۹۳-۹۲

برنامه امتحانات شفاهی- عملی  نوبت دوم سال تحصیلی  93-92 دبیرستان شهید بهشتی دوره اول ایام هفته تاریخ سوم ۳ سوم ۲ سوم ۱ هفتم ۲ هفتم  1 شنبه ۳۰/۱ /۹۳ عربی ۱-۱۰ عربی ۲۸-۱۵ زبان۱۵-۲۸ کامپیوتر۱-۱۴ ادبیات۱۶-۹ زبان۸-۱ عربی۳۱-۱۷   ادبیات ۸-۱ عربی۳۱-۱۷   ۱ شنبه ۳۱/۱/۹۳ کامپیوتر۲۰-۱۱ قرآن ۱۰-۱ قرآن ۱۴-۱ عربی ۱۴-۱ قرآن […]