آزمون ورودي مراكز راهنمايي استعدادهاي درخشان در سال ۹۲ -۹۱ برگزار نمی شود

بنا به گزارش كارشناسي استعدادهاي درخشان در اجراي نظام آموزشي ۶-۳-۳  و ورود دانش آموزان سال پنجم ابتدايي به پايه ششم ابتدايي در سال تحصيلي ۹۲-۹۱ آزمون ورودي اول راهنمايي  مراكز استعدادهاي درخشان برگزار نمي گردد و آزمون ورودي پس از سال ششم ابتدايي  اجرا خواهد شد . همچنين بر اساس اين گزارش آزمون تكميل ظرفيت […]